Archiv pro měsíc: Květen 2014

Polsko-české multimediální workshopy Jarnołtówek

Ve dnech 24.-26. dubna 2014 se členové Česko-polského lexikografického centra a studenti Opolské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci setkali v Jarnoltowku na polsko-českých multimediálních workshopech. Účastníci workshopů byli uvítáni profesorem Wojciechem Chlebdou (Opolská univerzita). První den byl věnován slovníku pohraničí. Během prvního setkání vedeného prof. Chlebdou si účastníci připomenuli pravidla tvoření trojjazyčného slovníku, projednali aktuální stav práce a stanovili pravidla tvoření částí „Kánon velkých Poláků a Čechů“. Po odpolední procházce a prohlídce Jarnoltowka se konalo druhé slovníkové setkání, jehož tématem byla část „Geografie pohraničí“. Následně účastníci workshopů pokračovali v práci v malých pracovních skupinách.

25. duben byl věnován práci na interaktivní mapě. Během ranního zasedání vedeného Mgr. Janem Jeništou, Ph.D., (Univerzita Palackého) si účastníci připomenuli pravidla tvoření mapy, projednali aktuální stav práce a stanovili rozvrh realizace dalších bodů mapy. Krátký odpočinek formou procházky do Zlatých Hor umožnil účastníkům nabrat sílu k další práci. Odpoledne pracovali účastníci workshopů v menších skupinkách na překladech popisů jednotlivých bodů mapy do polštiny, češtiny a ruštiny.

Během posledního setkání 26. dubna účastníci shrnuli stav dosud provedené práce a přípravy k vydání monografie a naplánovali další pracovní setkání v červenci 2014.

 

W dniach 24-26 kwietnia 2014 członkowie Czesko-Polskiego Centrum Leksykograficznego oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu spotkali się w Jarnołtówku na polsko-czeskich warsztatach multimedialnych. Uczestników spotkania przywitał prof. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski). Pierwszy dzień poświęcono słownikowi pogranicza. Podczas pierwszego spotkania, które prowadził prof. Chlebda, przypomniano zasady tworzenia trójjęzycznego słownika, omówiono aktualny stan prac oraz ustalono zasady tworzenia działu „Kanon wielkich Polaków i Czechów”. Po popołudniowym spacerze i zwiedzaniu Jarnołtówka odbyło się drugie spotkanie słownikowe, którego tematem był dział „Geografia pogranicza”. Następnie uczestnicy warsztatów kontynuowali pracę w małych grupach roboczych.

25 kwietnia upłynął pod znakiem pracy nad mapą interaktywną. Podczas porannego spotkania prowadzonego przez dr. Jana Jeništę (Uniwersytet Palackiego) przypomniano zasady tworzenia mapy, omówiono aktualny stan prac i ustalono harmonogram realizacji dalszych punktów mapy. Krótki odpoczynek w formie spaceru do Zlatych Hor pozwolił nabrać sił do pracy. Po południu uczestnicy warsztatów podzieleni na mniejsze grupy językowe pracowali nad przekładami opisów poszczególnych punktów mapy na języki polski, czeski i rosyjski.

Podczas ostatniego spotkania 26 kwietnia podsumowano stan wykonanej już pracy, omówiono stan przygotowań do opracowania monografii oraz zaplanowano kolejne spotkanie robocze na lipiec 2014.

DSC_0046 DSC_0013 DSC_0065 DSC_0097 cz-pl eu